algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Algemene voorwaarden

troostvaasje
Prinses Margrietlaan 45A
3051 AP
Rotterdam
info@troostvaasje.nl

KvK-nummer: 63209365
Btw-identificatienummer: NL004439180B07
Bankgegevens: NL83KNAB0510532012

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling op de website van troostvaasje. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.

2.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

3.      Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4.      Troostvaasje heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Mocht deze wijzing na het sluiten van de overeenkomst optreden, dan is onze klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.      Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

1.      Alle aanbiedingen van troostvaasje zijn vrijblijvend en troostvaasje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Mocht deze wijzing na het sluiten van de overeenkomst optreden, dan is onze klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

2.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als troostvaasje gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden troostvaasje niet.

4.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt troostvaasje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door troostvaasje is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.      Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Troostvaasje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt troostvaasje zonder opgave van redenen dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.      Troostvaasje kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien troostvaasje op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument ‘als goed huisvader’ omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, heeft hij het product niet gebruikt en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Troostvaasje retourneren.

3.      De consument maakt per mail bekend dat het een product wil retourneren. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door troostvaasje. LET OP: De consument vermeldt in het onderwerp van de e-mail het ordernummer dat via e-mail is ontvangen.

4.      De producten worden op eigen kosten retour gestuurd.

5.      Troostvaasje houdt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel door de klant is beschadigd.

6.      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Troostvaasje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.      Troostvaasje staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

2.      De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument troostvaasje binnen 7 werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

3.      Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, worden de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten. De kosten voor het retourneren in dit geval zijn voor rekening van troostvaasje.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1.      Troostvaasje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 

2.      De verwachte levertijd van de producten bedraagt 1 tot 3 werkdagen. 

3.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de troostvaasje kenbaar heeft gemaakt.

4.      De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.

5.      De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra troostvaasje de betaling van de klant heeft ontvangen.

6.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de troostvaasje tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico ter zake van de producten gaat in op het moment van de aflevering aan de consument. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

7.      Het is troostvaasje toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Troostvaasje brengt de consument op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

Artikel 8 – Betaling

1.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de troostvaasje te melden.

2.      De consument betaalt aan het einde van de elektronische bestelling door middel van IDEAL. In overleg kan de consument kiezen om zelf de betaling te doen door bankoverschrijving. De bestelling wordt nooit verstuurd voordat het complete bedrag is ontvangen.

3.      Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd van 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij troostvaasje.

2.      Bij troostvaasje ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.      Bij een klacht dien je het originele product te bewaren zodat we dat kunnen bekijken indien nodig. We kunnen je ook vragen om foto’s te maken zodat we de klacht beter kunnen beoordelen.

4.      Klachten kunnen gericht worden aan troostvaasje via het contactformulier.

Artikel 10 – Geschillen

1.      Op overeenkomsten tussen troostvaasje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Een geschil wordt door de rechter slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan troostvaasje heeft voorgelegd.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

1.      Troostvaasje heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

2.      Het is niet toegestaan om zonder toestemming van troostvaasje reproducties van ontwerpen van troostvaasje te maken.

Artikel 12 – Diversen

1.      Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met troostvaasje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door troostvaasje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Mocht deze wijzing na het sluiten van de overeenkomst optreden, dan is onze klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

2.      Troostvaasje is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

3.      De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Winkelwagen